Onze vakken

Bij ons krijgen leerlingen alle gebruikelijke vakken van het voortgezet onderwijs met een plus: wij leren leerlingen de samenhang tussen de vakken zien. En stimuleren leerlingen om samen en zelf te leren.

In de onderbouw volgen onze leerlingen ruim 80% van hun lessen in hun eigen klas. De docent geeft uitleg en instructie. Leerlingen werken ook aan opdrachten. Dat doen ze zelfstandig in een kleine groep of individueel. Ook voeren ze hier samenwerkingsopdrachten uit. Zo verwerken ze de leerstof op verschillende manieren.

Leergebieden

Op het rooster van de eerste en tweede klas staan M&M (mens & maatschappij) en science. Dit noemen wij geen vakken, maar leergebieden. M&M bestaat uit de vakken aardrijkskunde en geschiedenis en een beetje economie. Dezelfde docent geeft afwisselend les in aardrijkskunde en geschiedenis. Science houdt in dat één docent theorie behandelt van biologie, natuurkunde, scheikunde, verzorging en een beetje techniek. Hier werken we met één methode, waarbij we verschillende thema’s behandelen vanuit het oogpunt van de verschillende vakken.  

Atelieruren

In de onderbouw volgen leerlingen twee uur per week Atelier. Er zijn gewone atelierklassen en atelieruren voor leerlingen van de kunst- en cultuurstroom en sportstroom. Hierin zitten die leerlingen die voor de K&C-stroom gekozen hebben bij elkaar tijdens de atelierlessen. Zo leren ze samen leren. Ze voeren ze uitdagende opdrachten die verder gaan dan de gewone vakken. Een Atelier bestaat uit een project van zes tot acht weken. De leerstof is thematisch en projectmatig. Leerlingen krijgen een grote variatie aan werkvormen en eindproducten aangeboden. Ze gaan op excursie, krijgen les van gastsprekers en maken filmpjes, presentaties, folders en posters. Zo leren ze door ontdekken en onderzoeken. 

Keuzewerktijd

Keuzewerktijd betekent dat leerlingen twee uur per week keuzevakken volgen. Ze kiezen via Magister zelf uit welke lessen dat zijn. Tijdens die lessen verdiepen en verbreden ze hun kennis. Ze kunnen vakken die ze moeilijk vinden extra volgen. Soms geven docenten lessen over een specifiek thema. Bijvoorbeeld over lastige stof, zoals grammatica. Leerlingen kunnen ook kiezen om drama en muziek in de keuzewerktijd te volgen. Ook reflecteren ze op de stof, bijvoorbeeld door een toetsanalyse te maken. Keuzewerktijd volgen leerlingen niet in hun eigen klas, maar in een gemengde groep leerlingen uit alle onderbouwjaren en klassen. Ook hebben leerlingen tijdens de keuzewerktijd contact met hun mentor. Leerlingen kiezen in de keuzewerktijd zelf bij welke docent ze de les willen volgen, dit is niet altijd hun eigen vakdocent.

 

Cambridge English

Atheneumleerlingen hebben Cambridge English als verplicht vak. Andere leerlingen kunnen dit vak in de bovenbouw kiezen. Als leerlingen hiervoor slagen, krijgen ze een certificaat dat internationaal wordt erkend.

Sprekend Frans

We geven Franse les volgens de van oorsprong Canadese methode AIM. Dit houdt in dat we de taal sprekend aanleren. Leerlingen leren Frans te spreken, ondersteund met gebaren. Zo blijft de taal beter hangen. Gaandeweg werken we ook met een schriftelijke methode.

Kunst- en cultuuronderwijs

Kunst- en cultuuronderwijs draagt bij aan het vermogen van leerlingen om creatief te denken en problemen op te lossen. Wij leggen dan ook grote nadruk op deze vorm van onderwijs. Leerlingen kunnen examen doen in beeldende kunst, muziek en drama. Ook als ze geen examen doen in deze vakken, is er volop gelegenheid om deze vakken te beoefenen.

Kernvakken

Op alle niveaus volgen leerlingen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.  Om over te gaan mogen leerlingen maar op één van deze drie vakken een onvoldoende halen. Dat geldt ook voor het eindexamen. We besteden daarom veel tijd en aandacht aan deze vakken. Ze zijn belangrijk om in de toekomst een vervolgopleiding te doen.